Ważna informacja

Drodzy Państwo,
Informujemy, że od 1 lipca 2024 ceny biletów ulegną zmianie:
 

DN.021.2.2024

ZARZĄDZENIE NR 2/2024

Dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
z dnia 06 maja 2024 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu do Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
 

§ 1.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.2022 poz. 385, t.j.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz. U. 2017, poz. 1471), zarządzam co następuje:

 

§ 2.

Ceny biletów wstępu do Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz ceny innych opłat dla zwiedzających wynoszą:

 1. bilet normalny............................................................. 20 zł

 2. bilet ulgowy................................................................ 15 zł

 3. bilet grupowy normalny (dla dorosłych)......................... 15 zł

 4. bilet grupowy ulgowy (dla dzieci i młodzieży)................ 10 zł

 5. bilet rodzinny.............................................................. 50 zł

 6. bilet na wystawy czasowe w dzień bezpłatny................ 15 zł

 7. wstęp na lekcję muzealną............................................ 15 zł

 8. wstęp na warsztaty plastyczne..................................... 30 zł

 9. wstęp na warsztaty pozostałe...................................... 20 zł

 10. oprowadzanie po wystawach....................................... 50 zł

 11. bilet na koncert - ustalany każdorazowo przed koncertem

 

§ 3.

 1. Do zakupu biletu ulgowego, o którym mowa w § 2, ust. 2, uprawnieni są:

a) uczniowie, studenci, doktoranci, nauczyciele;

b) osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, kombatanci;

c) osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny;

d) osoby odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

 1. Do zakupu biletu grupowego (dla dorosłych), o którym mowa w § 2 ust. 3, uprawnieni są: zwiedzający w grupie liczącej min. 10 osób.

 1. Do zakupu biletu grupowego ulgowego (dla dzieci i młodzieży uczącej się), o którym mowa w § 2 ust. 4, uprawnieni są: dzieci i młodzież do 18 roku życia, uczniowie i studenci do 25 roku życia, opiekunowie grup – zwiedzający w grupie liczącej minimum 10 osób.

 1. Do zakupu biletu rodzinnego, o którym mowa w § 2, ust. 5, uprawnione są dwie osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie prawni) z dzieckiem lub dziećmi w wieku od 7 do 18 lat.
  Przy zakupie biletu rodzinnego nie przysługuje ulga z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, gdyż ulgi nie mogą się kumulować.

 1. Opłata za wstęp na warsztaty plastyczne obejmuje koszt zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.

 1. Ustala się, że sobota jest dniem tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny, a cena biletu na wystawy czasowe w tym dniu wynosi 15 zł.

§ 4.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

 1. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

 2. dzieciom do lat 7;

 3. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

 4. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

 5. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);

§ 5.

 1. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp do muzeum są:

a) legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta, legitymacja nauczyciela, legitymacja emeryta – rencisty, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, legitymacja służbowa, zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie – przysługujące osobom wymienionym w § 3 ust. pkt. a i b,

b) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. c,

c) dokument potwierdzający wiek.

 1. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

a) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w § 4, ust. 1,

b) legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w § 4, ust. 3,

c) legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS,

d) Karta Polaka,

e) dokument potwierdzający wiek.

§ 6.

W uzasadnionych przypadkach decyzją Dyrektora Muzeum ceny biletów wstępu oraz ceny innych opłat dla zwiedzających mogą być ustalanie indywidualnie.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu, Głównemu Specjaliście ds. Administracji, pracownikom Działu Naukowo-Oświatowego oraz recepcji Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

§ 8.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku z dnia 02 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu do Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2024 r.