Biblioteka Naukowa

Biblioteka muzealna pozyskuje i przechowuje piśmiennictwo na temat ziemi kłodzkiej, stanowiące dawny i współczesny dorobek umysłowy mieszkańców tego obszaru, a także udostępnia swe zbiory wszystkim, którzy pragną z nich skorzystać dla potrzeb naukowych lub w celu kształcenia się. W chwili obecnej Biblioteka Naukowa Muzeum Ziemi Kłodzkiej posiada największy na ziemi kłodzkiej księgozbiór regionalny stanowiący poważny warsztat pracy dla pracowników naukowych, studentów, nauczycieli i uczniów, a urok i atmosfera tego miejsca sprawiają, że jest ono często miejscem wykładów, spotkań i posiedzeń, przygotowywanych nie tylko przez Muzeum.

Biblioteka mieści się w dawnym refektarzu konwiktu i składa się z dwóch pomieszczeń – czytelni i sali magazynowej. Czytelnia, o powierzchni 104,44 m2 i wysokości 5 m, jako ozdobę posiada wspaniały sufit o fasetowych narożach zdobiony stiukami o niejednolitym charakterze. Na stropie występuje ornament perełkowy wyznaczający ramowe formy na całym suficie, który w centralnym punkcie ozdobiono herbem założyciela fundacji organizującej konwikt – Krzysztofa Metzingera von Kaltensteina, cesarskiego radcy dworu i kanclerza arcyksięcia Karola.  

 

 

Kontakt
Osoba odpowiedzialna e-mail Telefon
kustosz
Irena Klimaszewska
biblioteka@muzeum.klodzko.pl 74 867 35 70
(wew. 21)

Zasady korzystania

Biblioteka czynna jest w środy, czwartki i piątki od godziny 10.00 do 16.00. Do dyspozycji czytelników jest katalog alfabetyczny i rzeczowy oraz liczne kartoteki tematyczne.

Zasady: Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby. • Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne. • Z książek, czasopism i innych materiałów zgromadzonych w Bibliotece można  korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni. • Czytelnik ma prawo do korzystania w Bibliotece z własnych publikacji pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia. • Czytelnik może skopiować odpłatnie na miejscu w Bibliotece niektóre publikacje ze zbiorów Biblioteki. Nie kopiujemy materiałów wydanych przed 1945 r., jak również tych będących w złym stanie zachowania.

Wybrane artykuły na temat Biblioteki i jej zbiorów

Biblioteka naukowa nie od parady • Niepublikowane materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej w zbiorach Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej • Jest taka biblioteka… • Biblioteka Naukowa Muzeum Ziemi Kłodzkiej • iblioteka Naukowa Muzeum Ziemi Kłodzkiej ma  już 10 lat • Ciekawy nabytek Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej • O bibliotece słów kilka • Pierwsze polskie publikacje z lat 1945-1950 na temat ziemi kłodzkiej w zbiorach Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej • Przewodnik po dolnośląskich uzdrowiskach wydany ponad 230 lat temu • Z działalności Biblioteki Naukowej • Severní Morava v Bibliotece Naukowej země Kladské v Kladsku • Z działalności Biblioteki Naukowej • Zamki, pałace, dwory ziemi kłodzkiej. Literatura w zbiorach Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej – wybór

Współpraca

Warto nadmienić, że zbiory Biblioteki są stałym przedmiotem zainteresowań  i studiów ze strony przedstawicieli polskich i czeskich placówek uniwersyteckich. Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi w kraju i zagranicą, wśród których wymienić należy Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet w Hradcu Králové, jak też muzea, archiwa i instytucje oświatowo-kulturalne pogranicza polsko-czeskiego, w tym  placówki w Dusznikach Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, Nachodzie, Šumperku i Rychnovie.

Działalność popularyzatorska

Obok gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, Biblioteka zajmuje się też popularyzacją literatury regionalnej i rozwijaniem zainteresowania dziejami regionu. Na łamach prasy lokalnej, jak też różnego rodzaju periodyków i wydawnictw informacyjnych wielokrotnie pisano o Bibliotece, jej zasobach i prowadzonych przez nią działaniach dydaktycznych. Od lat opracowywany jest, zamieszczany w niektórych polskich i czeskich periodykach, przegląd publikacji regionalnych, umożliwiający zainteresowanym orientację w nowościach wydawniczych na temat tego obszaru.

Kilka słów o księgozbiorze

W  chwili obecnej księgozbiór liczy około 12 000 jednostek inwentarzowych, z czego na regionalia przypada ponad 5000 woluminów, choć ich rzeczywiste rozmiary będą znacznie większe, jeżeli dodamy zbiór dokumentów życia społecznego regionu, liczący w tej chwili ponad 4000 jednostek.

Kilka słów o historii

_DSC2498.jpg

Księgozbiór zaczęto gromadzić wraz z rozpoczęciem działalności Muzeum w 1963 r., jednak wówczas aktywność Biblioteki była ukierunkowana głównie na zaspokojenie doraźnych potrzeb pracowników merytorycznych placówki. Dopiero w nowym obiekcie, w pięknie odrestaurowanym konwikcie jezuickim, w pomieszczeniu dawnego refektarza, można było rozpocząć statutową działalność. Nastąpiło to pod koniec 1988 r., gdy biblioteka stała się samodzielnym i równorzędnym w stosunku do funkcjonujących komórek organizacyjnych działem Muzeum.

Subskrybuje zawartość