Nasza misja

Misją naszego Muzeum jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi kłodzkiej. W tym celu wdrażamy wieloletni program tworzenia kłodzkiej kolekcji regionalnej, będącej dokumentacją i świadectwem miejscowej kultury. Dzięki realizowanemu od wielu lat programowi edukacji regionalnej, poprzez liczne wystawy i wydarzenia edukacyjne, kształtujemy wrażliwość dzieci i młodzieży na miejscową spuściznę kulturową i wypracowujemy postawy służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa. Pragniemy również działać jako instytucja aktywizująca życie kulturalno-artystyczne mieszkańców Kłodzka i ziemi kłodzkiej.

Muzeum w Kłodzku jest instytucją wpisaną do Państwowego Rejestru Muzeów i realizuje wszystkie zadania zapisane w obowiązującej Ustawie o muzeach poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury związanych z historią, historią kultury materialnej i sztuką. Organizuje wystawy, prowadzi badania naukowe oraz działalność oświatową, udostępnia swoje zbiory do celów badawczych, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, oświatowymi i stowarzyszeniami twórczymi.