Projektowanie historii. Historiografia ziemi kłodzkiej od średniowiecza do współczesności.

IMG_0001.jpg

Publikacja jest zbiorem artykułów naukowych wygłoszonych podczas czerwcowej, międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Konferencja pn."Projektowanie historii" traktowała o historiografii ziemi kłodzkiej. 

Autorzy tekstów: Andrzej Behan, Marek Cetwiński, Bogusław Czechowicz, Ondřej Felcman, Zdeněk Jirásek, Kacper Manikowski, Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, Tomasz Przerwa, Małgorzata Ruchniewicz, Eva Semotanová, Martin Šandera, Jan Zdichynec, Jakub Zouhar

Redakcja naukowa: Bogusław Czechowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak, prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

Tłumaczenia streszczeń w języku czeskim: Petr Neuman

 

SPIS TREŚCI

Bogusław Czechowicz: Wstęp

Eva Semotanová: Historikové o Kladsku  ̶  slovo úvodem

***

Bogusław Czechowicz: Projekcje kłodzkich dziejów – przyszłość kłodzkich projekcji. Spojrzenie z punktu „pomiędzy”

Marek Cetwiński: Dębowina: o niektórych problemach dziejów Ziemi Kłodzkiej

Martin Šandera: Kladsko a narativní dějepisectví husitské a poděbradské éry

Jan Zdichynec: Od Hájka do Stránskiego. Obraz Ziemi Kłodzkiej w wybranych dziełach humanistycznej historiografii czeskiej.

Jakub Zouhar: Kladsko v díle a životě českého historika Františka Pubičky S.I. (1722–1807)

***

Kacper Manikowski: Pozycja rodu von Magnis w niemieckiej historiografii Ziemi Kłodzkiej

Andrzej Behan: Joseph Wittig a Joseph Kögler. Wkład obu kronikarzy w badanie dziejów Nowej Rudy

Małgorzata Ruchniewicz: „Vierteljahrschrift für Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz“ jako forum prezentacji badań i popularyzacji wiedzy o historii regionu (1881/1882-1890/1891)

***

Tomasz Przerwa: W poszukiwaniu lewicowej narracji w niemieckiej historiografii Ziemi Kłodzkiej

Zdeněk Jirásek: Česká historiografie o Kladsku po roce 1945

Ondřej Felcman: Nová produkce ke kladským dějinám s důrazem na středověk a raný novověk (včetně poděbradské tematiky)

***

Krystyna Oniszczuk-Awiżeń: Dorobek Josepha Köglera źródłem inspiracji ekspozycji muzealnej

***

Bogusław Czechowicz: Kilka refleksji na koniec

***

Bibliografia

Streszczenia w języku czeskim (shrnutí) i polskim

Indeksy

Afiliacje autorów